Cuntatus

Nòmini e sangunau:

Bivimentu de curreu eletrònicu (e-mail):

Situ (chi ndi tenis):

Litra:

Coxi de siguresa:
Security Code
Còpia su coxi:
Progetu "Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu". Comunu de Biddesatu e Provìncia de Casteddu. Lei arregionali 26/97 - art. 13.