Atrus documentus :: Fueddàrieddu

Fueddàrieddu tènnicu

 

Giai totu is fueddus tènnicus de su traballu in sa mina no ant acutu a si sardizai, funt abarraus italianus cumenti funt arribaus, acudendi sceti a pigai in sadru sa vocali de s’acabu.

Aici est cernitrice, chi no nd’est bessiu unu fueddu sadru ma est abarrau cernitrici. A bo(r)tas, po fìncias calincuna informadora in mesu a su contu in sadru su fueddu ddu naràt in italianu e totu, cun sa –e a s’acabu.

Est unu sinnu craru chi sa mina, mancai fessit una pa(r)ti manna de s’economia de sa bidda, fiat una sienda stràngia e aici dda biiant is traballadoris e is traballadoras e totu, chi duncas no est nàsciu mancu unu fueddàriu sadru de sa mina.

 

Innoi a suta agatais is fueddus tènnicus prus imperaus, giai totus italianismus.

 

barriali, strexu de linna po su minerali

burdia, materiali chi no srebiat

cargiolu, strexu imperau po ponni su materiali lìcuidu de su forru de su règulu, srebiat po preni sa forma chi srebiat po fai su pani de metallu (càstia sa fotografia a pag. 19)

càmera a sacus, su logu innui arribàt su fumu de su forru de grìllia o de su forru rotativu e ‘essiat òssida (càstia sa fotografia a is pagg. 31 e 73)

casceria, logu innui cerriant su materiali

cuncentrau, minerali cumentzau a traballai

forru de grìllia, ddu imperant po su materiali de segunda e de tres calidadis candu scioberant su materiali a manu. Candu arribàt su materiali de foras ddu imperànt po traballai su cuncentrau. Fut collegau a sa càmera de is sacus chi produsiat òssidu (càstia sa fotografia a pag.43)

forru de su règulu, forru po fai su pani de metallu (càstia sa fotografia a pag. 24)

forru rotativu, forru po traballai su cuncentrau de is atrus logus (càstia sa fotografia a pag. 25)

foru de alesàgiu, su stampu prus mannu po ponni is minas in galleria

òssida, si pigàt in sa càmera de is sacus po ddu bendi aici o dda imperànt po fai su pani de metallu in su forru de su règulu

òssidu, →  òssida

porticina de s’abruxadori, enna pitica de su forru de su règulu prochixeddas, maladia de sa peddi chi podiat bessiri a chini traballàt in funderia (it. scrofolosi)

ràbulu, unu ferru longu tres metrus po morigai su forru de su règulu, chi su ràbulu tocàt su fundu de su forru ‘oliat nai chi sa colada fut pronta

règulu, pani de metallu cun d-una stedda in mesu (càstia sa fotografia a pag. 14)

Sb, sinnu chìmicu de s’antimòniu

 

In prus de custus fueddus tènnicus, in Biddesatu eus aciapau una pariga de fueddus gineralis pagu o nudda connotus in is atrus logus de Sardìnnia.

sballai (p.p. sballau), sin. de fadiai

sculliri (p.p. sculliu), sin. de scoberri

Una ci(r)ca a pitzus de is fueddus connotus in Biddesatu dd’estis fata giai in su 2009, cun su progetu Fueddàriu de Biddesatu, finantziau de sa lei arregionali n. 26 de su 1997, art. 13.

Imoi is còpias de custu fueddàriu funt acabadas ma ddu podeis agatai in s’Arretza: www.comune.villasalto.ca.it o puru www.biddesartubilingua. it.

Po ndi sciri de prus podeis scriri a biddesartubilingua@gmail.com.

 


Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu
Progetu "Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu". Comunu de Biddesatu e Provìncia de Casteddu. Lei arregionali 26/97 - art. 13.