Interbistas :: Giuseppe Utzeri

Giuseppe Utzeri

Apu traballau in sa mina po corant’annus. Apu incumentzau a sexi annus cumenti cerridori. A dexot’annus m’ant passau operaju-stradinu in galleria. Nci furiat Sign. Schena chi furiat tropu bravu.

Fìncias a su 1961 andàt totu beni ma agoa no podia prus traballai ne in funderia ne in galleria. Tandu m’ant postu stradinu. E agoa m’ant postu guàrdia in Sant’Anna. Candu traballa’ in galleria furria’ a domu totu nieddu.

 


Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu
Progetu "Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu". Comunu de Biddesatu e Provìncia de Casteddu. Lei arregionali 26/97 - art. 13.