Interbistas :: Lucio Serrao

Lucio Serrao

Seu intrau a traballai in funderia su noi de mes’‘e argiolas de su 1968.

 

Su forru de grìllia e su forru de su metallu

 

Is primus diis m’ant postu a prugai craboni coke, chi imperànt in is forrus a grìllia. Po una dexina de diis seu abarrau in piatzali fendi cussu traballu. Iat mancau un operaju in is forrus a grìllia e su capu servìtziu mi iat nau: «Serrao, cras depis andai a traballai a su forru ‘e grìllia, ci(r)ca de imparai beni, ses cun d-un’òmini antzianu, siche’ iast a depi imparai beni». Agoa mi iant postu a is turnus, no nc’iat sàbudu ne domìnigu. Apu traballau cun d-unu armungesu po duus mesis. Apu sorigau a traballai inguni po duus annus e agoa m’ant trasferiu a su forru de su metallu, abàsciu. Deu tenia totu cumpàngius bonus in su traballu. Tenestis unu pagu de tempus po unu paninu. Festa no ndi esistiat.

 

Su perìgulu in su traballu

 

Su traballu fut tropu lègiu. Chen’‘e protetzionis. Imperastis una pariga de guantus, si ddus passastis de s’unu a s’atru po traballai. Càstia ca fendi is coladas furiat pericolosìssimu! Fogu a dònnia pa(r)ti. Candu proiat timestis a nci ‘etai su metallu lìcuidu a is pratus ca esplodiat totu. Infortùnius nci ndi fiant sempri. Deu m’arregodu de babu tuu chi alluendi unu sprutzadori de su forru si iat abruxau totu sa faci. Furestis impari. S’est passau sa manu in faci e si nd’est andada totu sa peddi. Dd’iat frigau, tocàt a ‘onai atentzioni po dònnia cosa!

 

Is esperimentus de is tènnicus romanus

 

Custu traballu est andau ainnantis fìncias a su 1979. Biastis tènnicus, bènnius de Roma. Furiant pighendi sempri numerus de motoris e de aspiradoris. Fiant is provas in funderia. Nci fut un’inginneri chi nd’iat fatu calai is pingiadas chi imperànt in sa mensa, piegaus a massa e ‘etaus in su forru po esperimentus. Po biri ita ndi ‘essiat tra su metallu e custu, tra su metallu e cust’atru. Ndi fiant esperimentus! Poita? Po trasportai totu a Mancianu.

 

Istrutori a Mancianu

 

Deu in su 1975 seu andau a Mancianu po fai s’istrutori. Su diretori mi iat nau: «Te la senti di andare a Manciano un paio di giorni?» e dd’apu nau: «Purchè non sia per troppo tempo». Furia cojau de pagu e tenia una pipia pitica. Seu andau a Mancianu e estis cumentzau a fai is coladas innia. Totu est andau beni. Est andau s’inginneri in funderia e m’at nau: «Cument andat?» e dd’apu nau: «Ant giai cumprèndiu totu». Deu apu spiegau sa cosa ma su prus ddu depiant biri manualmenti cumenti si traballàt in Biddesatu. At nau: «Chi ‘olis rientrai» e dd’apu nau: «Mancai siat cras». Seu rientrau a bidda totu cuntentu. Mi tzèrriant in ofìciu e m’ant fatu sa proposta po fai su sorvellianti. Dd’apu nau: «Ge ddu creu ca seu cuntentu!». Furiat unu passu in prus. Apu fatu su sorvellianti fìncias a su ’80.

 

Duus mesis a Acquaresi

 

‘Oliant cuatru personas po po(r)tai ainnantis cussu traballu e po carriai is voladas. S’ant mandau a Acquaresi, vicino Masua, eus fatu duus mesis innia. Logus perigolosus, no ti nau nudda! Armànt in ferru ma ndi calàt sempri cosa. Deu e un’atru si seus chesciaus e in ofìciu s’ant nau: «Da domani sareste stati trasferiti comunque», dd’apu nau: «Deus si ddu paghit!»

 

A Monte Genis

 

Eus cumentzau in Monte Genis, eus fatu una galleria manna. Nci passànt mezus fìncias a bàsciu totu. Eus traballau duus o tres annus. Is ricercas furiant sempri positivas; naraus chi ddu iat meda minerali (90% di purezza). Barite e fluorite perou.

Candu eus acabau su traballu in galleria eus fatu sondàgius; ‘onànt sempri risultaus positivus. Agoa seus andaus puru a Campo Pisano po fai provas (prove di trattamento). No nci fiat mercau!

 

Is denùncias

 

M’arrego(r)du una riunioni chi eus fatu in su Comunu, eus tentu esperientzas lègias! Nosu seus stètius denunciaus de su Comunu po occupazione e interruzione dei pubblici uffici, chi no furiat berus! Tenestis sceti unu striscioni in foras de su Comunu. Furestis protestendi po Su Suèrgiu.

Eus protestau fìncias po Monte Genis, eus blocau sa corriera in su bìviu de Monte Genis e s’iant denunciau cuss’‘o(r)ta puru.

A tribunali a Casteddu s’abogau s’iat nau de arrespundi mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Su dotori de Paolis iat nau: «Deu ia bolli sciri chini est custu fessu chi at denunciau binti operajus de una miniera! È il lavoro più vile che esiste in tutto il mondo!». Est berus, la galleria era il lavoro addetto ai galeotti. Si iant assòlviu totus.

 

S’acabu de su traballu

 

Candu eus acabau cussus sondàgius una pa(r)ti de operajus funt andaus in cassa integrazioni, una pa(r)ti funt andaus a Igrèsias a traballai. Deu furia de guàrdia innoi cun babu tuu, po una pariga de annus.

Una di’ est ‘enniu su diretori e m’at nau: «Anche lei deve viaggiare a Monteponi, perché ci sono molte lamentele». Seu andau po duus annus. Fut tropu su viàgiu, perou.

In su ’93 su diretori m’at nau: «Ita ‘olis fai? Abarras o ti ndi andas?» e mi ndi seu andau cun s’acumpangiamentu a sa pentzioni.

 

Babu e tziu miu

 

Babu traballàt in miniera, sa funderia tandu fut peus meda! Contàt ca po fai sa colada si imboddiànt unu arrogu de sacu in is cambas! E su cargiolu ddu girànt cun is manus, podis pensai sa caloria! Puru tziu miu at traballau a Su Suèrgiu. Funt mo(r)tus giòvunus.

 

Sa bonìfica

 

Chi puru faint sa bonìfica deu creu ca arresidus ndi abarrànt sempri. Chi càstias cuss’arriu asuta de sa discàrriga depis biri de ita colori est s’àcua! Si bint coloris difarentis. Torrat a s’arriu mannu, siche’ est unu inquinamento totale!

 

Is carabineris mo(r)tus po sa miniera

 

Prima andànt a pigai is pagas a Casteddu e no nc’iat mezus. Andàt un’impiegau e carabineris po siguresa. Si fiant acumpangiai de calincuna vetura e arribaus a bidda tocat nci calai a pei a Su Suèrgiu. Su 3 de gennaxu de su 1925 iant ci(r)cau de furai su dinai de is pagas. Iant mo(r)tu duus carabineris e s’impiegau fut arrennèsciu a si fuiri in cussus o(r)tus e est arribau abàsciu, fuendi a pei. Is carabineris furiant mo(r)tus po srabai su dinai de sa miniera.

 


Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu
Progetu "Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu". Comunu de Biddesatu e Provìncia de Casteddu. Lei arregionali 26/97 - art. 13.