Interbistas :: Maria Concas

Maria Concas

 

Seu imbucada a traballai su 4 de mes’‘e làmpadas de su 1943. Tenia dexot’annus e seu stètia a Su Suèrgiu cinc’annus e cuatr’annus e mesu a Martalai, s’atra miniera de Biddesatu.

 

Sa guerra de Mussolini

 

Est arribada sa guerra, sa guerra de Mussolini. In cussu tempu andastis a traballai cun d-una pariga de figu sicada sceti e no tenestis mancu pani, abetendi mesudi’ po si ‘onai cussa turra de brodu chi si ‘onànt in tempu de guerra. Furiàt pròpiu brodu - bregùngia - no teniat nudda. Furiat una vida tropu lègia.

Cumenti cerridoras furestis medas ma nd’at mo(r)tu meda, perou.

Apu traballau in su piatzali de Santa Barbara. Furestis sètzias in terra cun d-unu sacu. Narànt ca de prus no si ndi pondiant ‘onai ca nci furiat sa guerra e no ndi teniant mancu issus. Pregontastis sempri a su capuservìtziu, ca tandu furiat Sign. Caroana: «Si ddu ‘onat un’atru sacu?» Nosu dd’estis ‘òfiu ca de su vogoni ndi bessiàt totu s’umididadi e àcua puru e nosu furestis sètzias in terra.

Su materiali ‘essiat de galleria a pedra mannas e piticas. Nosu fèminas segastis is pedras mannas a massa e is piticas a ma(r)teddu.

Apu traballau puru in su piatzali de Margherita.

Sa casceria furiat a cantu nosu traballastis. Nci furiat una tetoja manna cun sa crabetura e una cascita de linna po ponni su materiali sceddau. Cun d-una badrella pigastis su materialli de sa casceria. Nci furiat sa prima e sa segunda. Difatis candu sa càscia furiat prena ci(r)castis sa segunda. ‘Etastis su bonu in sa badrella e in sa discàrriga nci ‘etastis su malu. Candu ‘essestis de traballai si luxiant is ogus e is dentis sceti; furiat unu materiali ollosu!

 

Noi oras po debadas

 

Una di’ furestis traballendi in s’Arribàsciu, acanta de sa funderia bècia. Furiàt istadi e si seus dromias pagu pagu. Furestis in medas, ses o seti piciocas. Totu in d-una, su caporali de su piatzali a pitzus de su livellu Margherita at biu ca no furestis traballendi. Est abasciau e at nau:

«Ragazze, nove ore di multa!» Eus dèpiu traballai po noi oras po nudda.

 


Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu
Progetu "Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu". Comunu de Biddesatu e Provìncia de Casteddu. Lei arregionali 26/97 - art. 13.