Interbistas :: Teresa Cinus

Teresa Cinus

Apu incumetzau a traballai a Su Suèrgiu su 10 de abrili de su 1951.

 

Su traballu in is cascerias

 

Nosu furestis in sa casceria de Margherita, ddi narànt aici. De innia, agoa chi capitàt si po(r)tànt a is atrus logus puru. Custa fut sa principali, ddu furiant puru Sotto Vigna, Henfrey e Santa Bràbara. Deu seu stètia in totu is logus.

In bàsciu a cantu de sa funderia, ddu fiat S’Arrebàsciu. Inni’ puru ddu seu stètia a traballai. Nosu furestis cernitrici, prugastis su materiali. Candu is operajus cun is vogonis ‘essiant de galleria ‘etànt su materiali innia e nosu ddu depestis prugai. Nosu furestis sètzias in terra. Po(r)tastis unu sacu.

Pigastis e prugastis. Prughendideddu, nosu agatastis sa prima, chi fiat sa migliori, ma agatastis prus segunda. De sa segunda prenestis una càscia. A bo(r)tas capitàt de agatai una spècia de materiali, sa scheelite ddi narànt, tandu cussa dda depestis ponni a pa(r)ti, ca narànt chi conteniat oru.

Candu si iant po(r)tau in sa casceria de Santa Bràbara, in pitzu totu, inguni fut arrica sa miniera, ma arrica perou! Ddu tenestis una catasta de prima - chi prus de cussu no fait - no festis atru che agatai prima, ma prima bera! Nosu inguni eus agatau materiali bonu meda, su prus inguni. Ddu furiat sa prima pròpiu a sciùsciu. Is vogonis ‘essiant prenus de prima.

Cussu materiali srebiat po unu forrixeddu chi iant fatu. Cussu dd’iant fatu a tradu. Ddi narànt su forrixeddu de s’Italox. Sa prima ‘ogàt solfuru, abarràt totu a cannellus. Nosu pigastis e segastis. Cussu fut pròpiu bellu, luxiat che su sprigu, fut fatu cun sa prima in su forru de su Italox.

Invècias, po sa segunda ddu furiat su forru de grìllia. Custu po(r)tàt is sacus e arriciat totu custa segunda e fiat unu pruineddu biancu. Agoa in su forru de su règulu dd’amesturànt cun soda e atra cosa e fiant is panis de metallu.

 

Sa crosidadi

 

Una di’ furia cun d-una de Armùngia, issa fut prus manna de mimi. Furiant ‘essius de galleria is operajus e furiat ora chi no ddu furiant is meris e eus nau: «Toca ca ddu intraus, ca dda ‘oleus biri». E nosu seus intradas a galleria e s’ant fatu passai.

Nci fut unu muru chi luxiat, fut totu de prima. Funt ‘ennius a ddu sciri is  meris  e  atra  di’  su  capu-servìtziu  s’est  arrennegau  ca  nosu  no ddu podestis brintai. Ma no s’est arrennegau cun mimi perou, s’est arrennegau cun cussa armungesa. Ca furiat prus manna. E nosu dd’eus fatu a fura.

 

Sa libertadi in funderia

 

Deu seu stètia in funderia puru, ddu fia un annu e mesu e su traballu chi  festis  innia,  su  prus,  cunsistiat  in  su  puliri  su  metallu.  Deu  e un’atra seus ‘òfias abarrai in funderia, scis poita? Ca furestis prus pagu controlladas, invecis in casceria ddu furiant sempri capu-servìtzius. Su caporali no furiat malu, perou. S’est pràxiu innia ca si donànt su traballu de fai e no si controllànt meda.

Invecis, in casceria, chi passada su capu-servìtziu, andàt e ti controllàt su chi iast prugau. E guai chi ‘essit agatau cosa in su chi nci fuliastis. Tandu ti poniat multa! Siche’ nosu in funderia festis prus trancuillas, mancai su traballu fessit prus pesanti, ddu fut su fumu e depestis trumentai cun sa scòria.

Agoa ddu tenestis su crostoni de fai: de su forru a grìllia totu su chi abarràt, ca ddi ‘etànt su craboni po funtzionai, ndi ‘essiat naturalmenti cun totu s’atra burdia chi ddu furiat. Cussu ddu ‘etànt in is discàrrigas a muntoni e nosu ddu depestis prugai e ndi torrai a pinnigai su craboni e s’atru nci ddu fuliastis.

Festis atras cositeddas puru. Ddu iat de sciacuai is sacus, ddus aconciastis. Su traballu chi festis nosu cunsistiat in totu custas cosas.

 

Is licentziamentus

 

In su ’57 nci funt stètius licentziamentus e s’ant licentziau. Deu mi depia cojai e nd’iant lassau sceti tres.

Candu si cojastis si ‘onànt is otu diis. No ndi abarràt mancu una a fai cussu traballu. Cantu ndi ddu iat operajus! Nd’at abarrau pagu e nudda.

 

Sa minestra de sa mensa

 

In sa mensa nci furiant duas po cuxinai, fiant unu pratu de minestra e si pagànt unu tanti, no fiat meda meda. Una ‘o(r)ta fasolu e un’‘o(r)ta cìxiri. Cussu pratixeddu de minestra a nosu ge si giuàt.

Ma agoa sa mensa at serrau e su pràngiu ddu depestis ingolli a sacu. Tandu ita potestis po(r)tai de cosa de papai? Un’ou, paguagu arriscotu, paguagu ladru; totu cositeddas de nudda, ca sa paga tandu furiat cussa chi furiat.

 

Sa paga

 

Mi parit chi piga’ 20.000 francus a su mesi. M’apu comprau is orechinus cun sa primu paga, disigiosa de orechinus. A mimi praxiant, perou chini ndi podiat comprai? Arringràtzia chi tenestis pani! Ancora ddus po(r)tu.

 

Nosu, su chi depestis fai, dd’estis fatu

 

A traballai andastis a pei, calincuna ‘o(r)ta mi ant stètiu ingotu in motocicreta puru. Mi ingolliant candu mi agatànt in sa ‘ia ancora. Tocàt a essi sempri fuendi e a mengianu su sonnu furiat bellu e nosu cuidastis a pesai. A is otu depiast essi innia, ma prima puru.

Su primu fìschiu chi ‘onànt fut a is otu mancu cua(r)tu po avisai e po essi prontas a is otu.

Agoa, unu chi nci furiat tandu, ddu scis ita at fatu? Casi chi nosu si sciacuastis is manus candu depestis bessiri de traballai - ddu furiat su catineddu innia e si sciacuastis is manus e si preparastis po si ndi andai - at sculliu chi si sciacuastis is manus prima de sonai po si ndi andai. Issu si sententziàt innia e tandu at proclamau chi depestis imbucai a traballai cun su primu fischiu. E tandu depestis essi prus prontas puru. No depestis prus abetai su segundu, depestis intrai a su primu sonu. Segundu issu depestis arrecuperai cussu tempus. Pa(r)ti ca no furiat nudda!

Nosu, su chi depestis fai, dd’estis fatu, nosu po nai, po doveri nostu, sa giornada fut terminada candu estis fatu tres vogonis. Custus ddus depestis fai. Siche’ nosu su traballu dd’estis giai fatu e candu nosu si sciacuastis paguagu is manus po si ndi andai, su traballu fut giai fatu!


Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu
Progetu "Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu". Comunu de Biddesatu e Provìncia de Casteddu. Lei arregionali 26/97 - art. 13.