Su traballu in sa scola :: Atòbiu impari

Atòbiu impari

A custu progetu ant pigau pa(r)ti is piciocheddus e is piciocheddas de sa scola de Biddesatu, de is crassis de cuatru e de cincu elementaris e de totu sa scola mèdia.
Unu mengianu, in sa scola de Biddesatu e totu, Amos Cardia, Simona Axana e Giorgio Murtas su sìndigu ddis ant presentau su progetu, agiudendisi’ cun d-una pariga de schedas chi si poneus innoi a suta, po si fai cumprendi poita tenestis abisòngiu de s’agiudu insoru.

Agoa, is piciocheddas e is piciocheddus de s’u(r)timu crassi de is elementaris ant presentau su traballu insoru a pitzus de sa mina, chi gia fiant fendi in s’Archìviu Stòrigu.
De diora, mancai chi in italianu, sa scola de Biddesatu fait studiai sa mina cumenti una sienda manna de sa bidda e de totu su Gerrei e nci at giòvunus meda chi funt ‘essius de scola cun custu stùdiu puru.
Po cumprendi cantu custa connoscèntzia siat intrada in sa curtura de is piciocheddas e de is piciocheddus de sa bidda, ddis eus fatu scriri unu preguntàriu, in sadru e totu, chi si ddu poneus in sa setzioni de sighia cun d-unas cantu arrespustas chi ant ‘onau.


Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu
Progetu "Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu". Comunu de Biddesatu e Provìncia de Casteddu. Lei arregionali 26/97 - art. 13.