Interbistas :: Giovanni Axana

Giovanni Axana


Seu intrau a traballai a Su Suèrgiu in su 1969, fìncias a su 1979, agoa de inguni seus passaus a Monte Genis e a Igrèsias.

 

A torrai a fai su forru

 

Deu furia addetu a sa arriparatzioni de is forrus, chi po crupa de longus tempus de traballu e de su tropu fogu si sfasciànt. Traballànt beni po cuatru o cincu mesis e agoa tocàt ddus assetiai.

Su forru beniat frimau, studànt su fogu, ddu lassànt po dexi o cuìndixi diis fìncias chi si scidràt e agoa si andàt aintru a demoliri unu muru intreu. Cussu fut giai totu abruxau, papau de su fogu. Su matoni fut consumau. Si demoliat e agoa si torràt a costruiri cun su matoni nou. Si torràt a fai totu su muru a giru a giru, su voltinu e sa crabetura de su forru. Sa crabetura spaciada de su tropu fogu ndi arruiat e tocàt a dda torrai a fai. Custu traballu ddu festis aintru de su forru de su règulu e de su forru rotativu. Candu s’acatànt chi no nci fut prus matoni, depiant frimai sùbitu ca su ferru o sa lamiera si dda papàt e ddu stampàt. Duncas beniat frimau e andastis sempri aintru a ndi troci su arresiduu de su matoni chi fut avantzau e a ddu torrai a arrivestiri totu. Su matoni nou fut adatu po cussu tipu de forru.

 

Forru de su règulu po fai is panis de metallu.

 

Candu traballa’ in su forru, tenia sempri sa mascherina. Su forru arrichiediat unu mesi puru, motopichendu. Segundu de sa manuntentzioni chi ddu fut de fai, po demoliri e motopicai, mi agiudànt totu is turnus, primu, segundu e tertzu. Ma po ddu torrai a costruiri furestis deu e un’atru.

In su pavimentu de su forru intràt su metallu, tra matoni e matoni. No fut fàcili ddu smantellai. No est chi ddi poniast su motopicu e ddu sciusciàt aici, no! Si ndi andàt totu a arrogus piticheddus cumenti una nuxi.

Fut unu materiali tostau e un’operaju motopichendi po otu oras fiat pagu cosa. Po custu arrichiediat meda tempus.

 

Trighendi a intrai

 

Sa funderia fut bècia, fumu a totu apetotu, perou su traballu fut cumenti ddu tenni in pratza. Chi sa màchina no poniat in motu, sa giornada no dda perdia. Dexi minutus prima movia de ‘omu ma chi no poniat in motu sa machina, tenia dexi minutus e agoa poni puru dexi minutus de ritardu.

Sa ‘o(r)ta chi seu arribau tradu apu spiegau sa cosa e m’ant nau: «Bai e ponidì sa tuta». Certu, su traballu fut grai ma cun s’abisòngiu chi nc’iat.

 

Sa perforatrici no mi praxiat

 

In galleria apu traballau pagu, pròpiu candu furiat serrendi sa funderia. Nci iat abisòngiu e mi iant mandau a Su Sèssini, apu fatu unu o duus mesis. In Su Sèssini nci furiat sa perforatrici a manu, cussa antiga. ‘Oliat aguantada, vibràt una cosa terrìbili. Fata sa perforatzioni, si carriànt is minas e atra di’ fiant su sgombru e torrànt a fai un’atra perforatzioni. Furiant capo-scuadra, capu-servìtziu e operajus chi biiant chi in cussu puntu fut pericolosu decidiant de armai. S’armadura in Su Sèssini, sigumenti sa galleria fiat pitica, si fiat totu in linnàmini. Ma no est chi ndi ddui fessat meda meda de armaduras.

Chi agatànt unu puntu pericolosu, prima si depiat superai e agoa armai. Sa linna imperada fut castàngia e eucalipto. De diora meda po(r)tànt atru linnàmini de su sa(r)tu.

Su sistema de sa perforatzioni depiat essi precisu. Si fiat unu stampu mannu a centru e atrus stampus prus acanta.

Fiant su foru de alesàgiu, chi furiat prus mannu, in modu chi sa primu mina partiat de inguni e depiant demoliri sempri partendi de centru. Is ù(r)timas furiant cussas chi fiant a giru a giru.

A Monte Genis su sistema fut sempri custu e a Igrèsias puru.

Innoi is màchinas mannas perforànt unu metru o unu metru e binti ma ndi cuillàt puru poita no ndi callàt totu. Chi andàt beni ndi tiràt 80 cm. o unu metru. Sa perforatrice dd’apu imperada ma fut tropu lègia, no mi praxiat, tropu vibratzionis e tropu carraxu.

Tandu su traballu ancora si agatàt, in Casteddu, a Sarroch, nci fut genti chi a innoi no tiràt. Ita chi fut abretu?

Nd’iat a andai imoi de genti!

Sa ‘idda at bìviu de su traballu de sa mina de Su Suèrgiu.

 

In tempus de guerra

 

Prima de intrai deu, cosa intèndia de is bècius, in tempus de guerra, timendi po is aèrius chi bombardànt e podiat crollai sa crabetura, iant fatu un’arrogu de galleria cumenti arrifùgiu po is operajus. Chi iant bombardau si podiant fuiri a s’arrifùgiu.

M’arregodu de sa festa de sa Befana. Iant ‘onau a is piciocheddus sordaus de linna e costrutzionis.


Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu
Progetu "Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu". Comunu de Biddesatu e Provìncia de Casteddu. Lei arregionali 26/97 - art. 13.