Interbistas :: Antonio Axana

Antonio Axana

Seu imbucau a traballai in sa mina de Biddesatu in su 1972. Imbucastis a is ses de a mengianu e movestis de ‘idda a is cincu e mesu. Is turnus furiant de is ses de a mengianu a is duas, de is duas a is dexi de a meri’ e de is dexi de a meri’ a is ses de a mengianu.

 

Sa funderia

 

In funderia si ponestis sa tuta, sa mascherina, is ghetas, su pannu de ananti e incumentzastis a traballai.

Depestis preparai su craboni, sa soda; su materiali po su forru de su

règulu.

Chi ddu fut de fai sa colada si fiat cussu. Su cargiolu ‘eniat in sa bucheta de su forru e is pratus furiant asuta. Is cargiolus aintru furiant arrivestius de terra, ca su chi podiat binci su metallu fut sa terra. Sa terra no nci dda papàt ma su ferru giai.

Cargiolu po su metallu lìcuidu de su forru de su règulu. Ddu imperànt po preni is formas po fai su pani de metallu.

Su ràbulu si imperàt de pitzus po controllai su fogu, chi tocàt su fundu de su forru tandu fut prontu. Su mànigu fut longu tres metrus, po pagu. No podiast acostai tropu. Chi stentàst meda, su ràbulu no ndi torràt nimancu a bessiri. Sa colada si fiat in duus, unu preniat su cargiolu e s’atru fut prontu a ndi intrai un’atru. Mi parit chi furiant coranta is pratus de preni. Si preniant is cargiolus, in sa bucheta de su forru, po preni sa forma. Sa forma est cussa cun d-una stella in mesu. Festis su pani de antimòniu po ddu bendi.

Su forru, asuta, acanta pròpiu de su canaleddu po(r)tàt una spina fata de ferru, po(r)tàt unu stampu in modu de dd’intrai un’atra spina de ferru de 40 o 50 cm. A sa spina de ferru dda salvàt s’argilla, decussè sa caloria dda scallàt. Candu fut de ndi ‘ogai su metallu, si trociat cussa spina e ndi ‘essiat su metallu e tandu festis is panis.

Agoa si poniat paguagu argilla e si tupàt su stampu. Su palanchinu si imperàt po stampai su forru po is scòrias, e po troci s’argilla. Cun su palanchinu segastis prus in pitzus batendi a massa. Su stampu si fiat prus in pitzus ca, chi ddu fiast in bàsciu, sa scòria fut meda e ti binciat. Su metallu bonu ndi ‘essiat de bàsciu ca est una cosa grai. Invècias sa scòria est prus lèbia. Segastis a pagu a pagu e candu no conàt prus de su stampu chi estis fatu in pitzus ddu scioddastis prus a bàsciu. Tandu candu lompiast innoi nci costumàt a ai paguagu metallu bonu. Fut tandu chi si formàt calincunu culàciu in sa marmita. Ponestis s’argilla in sa marmita e tandu si arriposastis cincu minutus puru, pigastis paguagu ària. Agoa, segastis in pitzus e tandu imperastis sa marmita, si lassat preni. Fut a andai a foras a dda arribaltai, si furriàt e si ‘onat una surra ‘e massa po ndi fai ‘essiri su chi estis prenu. Si ndi ‘ogat su metallu bonu e si poniat po arripassu, mancai fut bonu aici, ma fut de torrai a ponni in su forru po fai a forma.

Su papai

 

Agoa ndi beniat s’ora de mruzai, ma no fut a candu teniast fàmini ma candu ddu iat ora! Podiant essi is dexi o mesudi’ puru. Su pràngiu ddu ingollestis de ‘omu ma, po unu pagu de tempus, s’ant ‘onau su sachetu.

 

S’arriscu in is forrus

 

Una di’ furestis fendi una colada e de sa pressi no mi furia postu is ghetas. Fut cussu materiali de Mancianu e mi iat calau metallu lìcuidu aintru de sa crapita. Nd’ia passau prus de unu mesi de infortùniu, mi iat abruxiau meda.

Mancai custu, una di’ mi iant tzerriau de ‘idda po calai a funderia po provai su muletu a fai is coladas lìcuidas in deretura a s’atru forru. Su muletu po(r)tàt is frochitas, furiat modificau, sollevàt e giràt puru. Ddu depia arribaltai sei sei. Tandu ddu iat unu canali, nci dd’‘etàst inguni. In sa marmita nci furiant 500 chillus de metallu lìcuidu. Fut una marmita manna. Cussu lìcuidu andàt in sa portina centrali ca no fut bonu po no si stentai a ddu fai a panis e a ddu torrai a coi. Nci ddu ‘etastis a su forru de su règulu o a cussu torrunellu. Ndi pigànt paguagu po ddu analitzai, po biri chi fut bonu. Decussè torràt a partiri un’atra arrafinatzioni. Su materiali de Manciano (Toscana) fut tropu malu. Mi iant fatu tzerriai de su diretori ca sciiant ca deu ddu sciia imperai. Fut una prova, cun su pei fui sempri tzopu etotu ma in pitzus de su muletu ge fiat. Finc’‘e su sinnali m’est abarrau ancora.

Un’atra di’ mi furia abruxau sa faci. Furia in pensus intrau a traballai a Su Suèrgiu. No ddu scia ca cussu forru fiat cussu giogu e candu apu mandau su fogu po allui m’est torrau a faci. Fut su forrixeddu de su solfuru. Furia oberendi sa nafta e est torrau su fogu de sa porticina de s’abruxadori. Mi dd’ant nau agoa chi fiat cussu giogu puru. No dd’estis mai allutu prima. Tandu seu andau a oficeddu e pigu sa pomata, furiat sa Vegetallumina, mi dda passu in faci e mi nd’est andada totu sa peddi, perou in totu is modus no m’est abarrau sinnu. Chi no dd’ia passau cussu mi furiat abarrada sa mància.

Sa mascherina dda depestis imperai ma no dd’arresistias, ddu iat una basca chi no fiat a nci abarrai. Dda podiast aguantai unu cua(r)tu de ora, mes’ora puru ma agoa no nci dda fiast prus.

 

Sa galleria e sa ricerca

 

A bo(r)tas nci fut de andai in galleria e tocàt a mollai de unu logu e andai in galleria puru. Cosa de fai no ndi mancàt mai. Apu traballau in sa galleria puru. Tandu festis is ricercas in Su Sèssini. Innia depiai imperai sa sonda. Furestis sempri manuchendi astas. A bo(r)tas festis dexi centìmetrus e tocàt a troci sa colonna de is astas.

‘Ogastis is carotas e tocàt presentai totu in is cascitas, fessat malu, fessat bonu. Fut una sonda a ària cumpressa, ge fiat trinta o coranta metrus cussa puru, ma ddi ‘eniat prus traballu, fut unu motoreddu de pagu cabali! Fut po sondàgius crutzus.

Ndi festis a dònnia sètiu: a punta a susu, a punta a bàsciu. Chi no agatàst nudda a una pa(r)ti provastis in d-unu atru modu. ‘Estis agatau unu bellu massu de metallu e dd’estis sondau a totu is pa(r)tis. Ma fut pagu cosa etotu, unus cuatru o cincu metrus cuadrus. E ge est abarrau innia etotu! ‘Estis bogau feti cussu chi fut in linia passendi cun sa galleria.

 

Sa paga

 

Sa paga si dda ‘onànt innia su dexi de dònnia mesi. A is impiegaus ddus pagànt prima, su 27, e nosu estis protestau e ge dd’estis binta. De tandu pagànt su 27 a nosu puru. Si pagànt cun assegnus, fìncias de 1000 francus ndi fiant, timiant po is furtus.

Po sa befana ‘onànt calincuna cosa po chini teniat fillus. Mònica at pigau ddus o tres arregalus.

Un’arregalu chi sa mina iat ‘onau po sa festa de sa Befana. Fiant unu arregalu a is traballadoris chi teniant fillus (fotografia de Monica Axana).

Agoa ‘onànt su dinai, ma mi parit ca fut 5000 francus. Ma comprendidedda issus sa cosa (ca fut meda) ddu iat scontu. Invècias, chi andastis nosu cun 5000 francus ti ‘onànt pagu cosa. Agoa dd’iant arritirau in totu.

 

Mama cernitrici

 

Mama mi contàt chi traballàt in sa mina po scerri su metallu, a ma(r)teddeddu, ddu prugànt. Furiant sètzias in d-unu sacu. No ddi praxiat a ndi contai, perou. Furiat unu traballu lègiu.

 


Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu
Progetu "Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu". Comunu de Biddesatu e Provìncia de Casteddu. Lei arregionali 26/97 - art. 13.