Interbistas :: Anònima

Anònima

Apu traballau in sa mina de Su Suèrgiu in is annus Cincuanta. Sigumenti no ia compiu ancora bintun’annus mi nci ant po(r)tau diretamenti a funderia. Poita cernitrice no podia stai, a prugai impari cun is atras. Sa magiori edadi tandu furiat bintunu.

 

Su traballu in funderia

 

Inni’ ddu furiat de limpiai su metallu e is panis chi trociant de su forru ddus fiant a catasta. Agoa custus si depiant pigai e ponni in d-unu cavalletu. Su pani ddu pigastis de terra, ddu ponestis in pitzus a su cavalletu e innoi ddu traballastis. Po ddu limpiai beni beni, pariàt de argentu! Po(r)tàt una stella in mesu. Sa scòria chi poniant a sa forma de is panis, po no si picigai, agoa abarràt in su pani e totu e duncas dda depestis limpiai cun sa spàtzula de aciaju. Acantu no si ddu tiràt sa spàtzula ddu depestis martellai cun sa martellina. Su metallu fatu a panis ddu poniant a cascitas. No furiant serradas totu. Ddui capiant cuatru panis de metallu, ingunis nci depiant essi centu chillus. Ndi ddu iat chi is pratus ddus preniant meda e atrus chi ddus preniant prus pagu. Dònnia pani depiat pesai 25 chillus perou ndi ddu iat chi pesant 30 e tandu tocat ndi ddi ponni unu bàsciu bàsciu puru. In sa colada no fut sempri chi ‘essiat su tanti giustu. Cosa chi fiant is òminis custa, a nosu tocat a ddu limpiai, feti.

Fiant su Italox puru. Cussu furiat fatu in d-unu forru a pa(r)ti. Fut biancu biancu. Pariat chi furiat farra de prima scelta. Nosu sciacuastis is sacus chi imperànt. Cussu fut su traballu de funderia. In funderia apu fatu un’annu e otu mesis, fìncias chi apu fatu s’edadi, bintun’annus. Agoa, perou, ndi ddu iat atrus chi narànt «No, depeis fai su turnu», poita in funderia no ‘oliat andai nemus poita furiat traballeddu lègiu cussu, po sa saludi.

 

Su crostoni

 

Nosu depestis limpiai su scartu chi ndi ‘essiat de su forru de grìllia innui ‘etànt sa pedra a fùndiri, fut pedra e craboni. Ita totu ddi ‘etànt? Mancu m’arregodu! Cussu fut doveri de is òminis. S’òssidu chi ‘ogàt cussu andàt a sa càmera de is sacus. Fiat mali puru… Su pruineddu! Fiat is prochixeddas. Cussas bessiant totu in is manus, in is sruecus e in is palas. Su pruini de su metallu puru, fiat su pròpiu servìtziu. De su forru de grìllia, depestis sceddai su craboni coke chi ndi abarràt. Su craboni ddu depestis buddiri e atras cositeddas chi ndi podiant ai puru. Ma su prus fut craboni, po ddu torrai a imperai, po no nci ddu fulliai in sa discàrriga. Crostoni,  ddi  narànt diaici.  Bogàt unu fumixeddu chi nci  papàt  is manus. Candu no ddu iat atra cosa de fai, si ddu fiant puliri. Traballus! Traballus lègius!

Càstia ita nc’est scritu in custu paperi chi mi iat fatu su dotori: modifica accentuazione del disegno polmonare. Ddu bis? Furestis giai fretus!

 

Su solfuru

 

Po fai su solfuru nosu depestis preparai sa matèria prima, su minerali, pròpiu sa scelta. Sa scelta dda depestis limpiai e dda segastis a piticheddu poita ddu iat sa molixedda e dda depiant molli. Nosu dda depestis ‘etai a sa badrella, ponni in su pesu e pesai. Agoa si nci ‘etàt e nci fut unu chi dda castiàt e dda moliat. Agoa de cussu depiant preni is barrialis, furiant de linna e no mannus meda. Ddus imperànt po fai su solfuru. Fìncias is fogus artificialis fiant de cussu. Su solfuru fatu a arrogus ddu imballànt cun sachitas de juta. E cussus andant pesaus e cosius a spagu. Po ‘enni a beni a ddus pigai, festis corrixeddus in is àngulus de su sacu. Teniant is capannonis po ponni totu e beniant fìncias màchinas a rimòrchiu po ndi ddu pigai. Su diretori furiat Bernardini. Agoa fut mo(r)tu. M’arregodu chi furiant bennius duus capu-servìtzius de Continenti, pariant austrìacus!  

 

Su traballu de cernitrici

 

In sa cèrnita tocàt sceddai su minerali. Apu traballau in Margherita, in S’Arribàsciu, a Henfrey, a Santa Barbara. A cantu si mandànt, andastis. ‘Essiat su minerali cun is vogonis e poniant totu in terra.  Nosu ddus depestis sceddai. Su malu ddu ‘etastis a sa discàrriga cun is vogonis, ca tenestis unu vogoncinu inni’ e ‘etastis su malu aintru. Su bonu ddu ponestis in is badrellas e su chi andàt in sa càscia ddu po(r)tànt po fùndiri a su forru de grìllia (fut segunda e tertza). A su forru ‘etastis totu e ‘essiat su bonu sceti. A sa càmera de is sacus andàt su fumu e fiat s’òssida. Totu s’atru andàt a su crostoni. Po(r)tastis is manus totu segadas. Su materiali sceddau arribàt in funderia a carru cun is bois. Mi parit chi ndi ddu iat tres o cuatru. Su forru po su metallu furiat fatu totu a matoni refretàriu. Po tandu fut fatu beni!

 

Po arribai a sa mina

 

Nosu a pei de ‘idda nci ponestis mes’ora e cussas de Armùngia un’ora puru. Po abasciai a bàsciu, a funderia, po nai, furiat aillargu po nosu puru. Sa genti fut alligra e cuntenta, perou. Andàt a pei sa genti, pariàt una processioni! Fèminas, òminis – lampu! – imoi no ndi ddui andat a pei, no! Proendi, niendi, ta vida tonta!

 

Is oràrius

 

Sonàt sa sirena po intrai a traballai, po prandi e po ‘essiri puru. Festis de is otu de mengianu e arribastis a is cuatru e mesu a bidda. Festis otu oras. De galleria sonàt dexi minutus prima e cussus intrànt in galleria. Ddu fut sa mensa, ma deu pràngiu no nd’apu pigau mai, poita su prus apu traballau a còtimu; depestis fai cuddu tanti e, acabau, si ndi andastis. Chi furiat crostoni depestis fai cuddu tanti de vogonis, imoi no m’arregodu cantu. Chi furiat metallu, depestis fai cuddu tantu de metallu. Acabau cussu si ndi andastis, chi cuidastis a acabai, cuidastis a si ndi andai, chi stentastis, peus po nosu! Is cotimistas traballànt allestru. Prughendi no, perou, depiant traballai fìncias a s’ora de scapai po fai a su mancu tres vagoni de prugadura. A mengianu fiant s’apellu po is òminis chi imbucànt in galleria. Capitàt chi a bo(r)tas s’arrelògiu no ddi funtzionàt beni. Tandu fiant s’apellu e frimànt totu is atrus po andai a ddus ci(r)cai. Su prus furiat ca no ddi funtzionàt s’arrelògiu. Sonàt sa sirena ma aintru de galleria no dda intendiant.

 

Is sacus de lana

 

Tocàt a sciacuai is sacus de lana e nci furiat sa bràtziga, mancai essi ‘etau cilixia puru, s’acua furiat frida, tocàt a ddus sciacuai. Fut a s’oru de s’oficina, ddu at’essi ancora. Ingunis depestis abasciai po sciacuai is sacus a spàdula. Nci ndi furiant chi si segànt e tocàt a ddus aconciai a lana etotu.

 

Sa galleria

 

Deu dd’apu finc’‘e bia sa galleria cumenti furiat. Apu biu sa de Santa Barbara. Intràst in d-una ‘ruta longa longa, agoa innia fut totu stuvau. Ddu furiant is fornellus puru, is gallerias furiant collegadas totus a pari a inni’, furiant fornellus. Ddu furiant is scalas in certus fornellus. Nci furiat genti in bidda chi naràt chi intendiat asuta de is peis su sonu de su picu de cumenti marrànt innia. Poita arresu(r)tàt a passai inguni asuta po andai a Martalai. Perou deu no ddu sciu ma dda depint ai serrada.

 

Su spàciu e sa paga

 

Ddu furiat unu impiegau in su spàciu, tenestis unu libretu, donniunu po(r)tàt su suu cun sa matrìcola. Cun custu nùmeru chi tenestis nosu, tenestis su libretu po comprai sa cosa puru. Su spàciu furiat in pitzus. Andànt a crobis e pigànt sa cosa ‘e papai. Ddu iat de totu, ddu iat arroba, ddu iat cosa de papai, totu! Nosu furestis prus agevolaus. Si pagànt in is primus gradinus de cussa chi andàt a palatzu. In cuss’enna inguni. Si afaciàt inguni s’impiegau. Si pagànt in contanti, donniunu teniat sa busta sua. Issus ddus teniant giai fatus is contus. Agoa depestis firmai in su registru de cumenti dd’estis pigada, sa paga. Poniant totu aintru de una busta. Tengu puru is ricevutas allogadas. Tenestis puru sa tèssera sanitària. Si ‘onànt sa gratìfica natalìtzia; bis innoi: 21.000 francus.

As biu cantu furiant mannas is pagas? Ma po su tempus a su mancu furiat calincuna cosa in prus. Apu comprau totu sa doda, ma no su letu, poita cussu ddu depiat comprai s’òmini. Si ‘onànt doxi diis de fèrias matrimonialis, ddis naranta. Aintru de custas doxi diis si depestis cojai.  Tandu  traballànt is bagadias  innia, candu  si cojànt si ndi  andànt. Invècias imoi is cojadas traballant prus de is bagadias!

 

Santa Bràbara

 

Su 4 de mes’‘e idas fiant sa festa e sa missa po Santa Bràbara. Ndi fiant atras puru de missas in cussa cresiedda. Ma custa fut pròpiu po is operajus de sa mina. Sa Santa creu chi dda tengant in sa crèsia de Santa Bràbara in bidda. No furiant totus chi andànt, andàt chi teniat fidùcia.


Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu
Progetu "Sa mina de Su Suèrgiu in Biddesatu". Comunu de Biddesatu e Provìncia de Casteddu. Lei arregionali 26/97 - art. 13.